کابل افزایش طول ۵ متری USB

28,000 تومان 25,000 تومان